home

o nás

Materská škôlka Pekná cestička

Je súkromné predškolské zariadenie pre deti od 2,5 – 6(7) rokov.
Jeho snahou je ponúknuť deťom ústretové prostredie, vytvoriť im miesto, kde sa budú cítiť bezpečne, kde pochopia princípy kamarátstva, tolerancie a kde sa naučia pracovať tímovo. Našim zámerom je zaistiť deťom dostatok podnetov k ich aktívnemu rozvoju.

Dbáme nato, aby mali dostatok pohybu, priestoru na hry a výber aktivít.
Deti v
Materskej škôlke - Peknej Cestičke sa hrajú a oddychujú v oddelených triedach. Celý deň trávia pod vedením skúsených pedagogických pracovníčok s niekoľkoročnou praxou v predškolských zariadeniach.

malá trieda "Mravčekovia": deti od 2,5 do 4 rokov

stredná trieda "Lienky": 4 ročné deti

veľká trieda "Včeličky" : 5 - 6 ročné deti. (a deti s odloženou školskou dochádzkou)

Naším hlavným cieľom je vytvoriť pre deti rodinné a priateľské prostredie a naučiť ich množstvo nových vecí v súlade s individuálnymi schopnosťami a potrebami dieťaťa.

Materská škôlka - Pekná Cestička ponúka predškolskú prípravu, vizualizáciu písmen a číslic, Metódu dobrého štartu, edukačné aktivity podľa štátneho vzdelávacieho programu, výtvarný, spevácky krúžok, krúžok  anglického jazyka a španielskeho jazyka

Projekty škôlky v školskom roku 2016/2017 - "Malý zdravotník", "Prírodovedné pokusy", "Chef master"

V popoľudňajších hodinách: Krúžok bylinkár - matičkár, výtvarný krúžok, anglický a španielsky jazyk

V rámci projektu "Čarovná škôlka" máme v škôlke stážistov z rôznych krajín. V roku 2014 sme mali stážistu z Brazílie. Počas školského roka 2015/2016 sme v škôlke mali stážistov z Taiwanu, Azerjbadžanu a Sumatry, Istanbulu a Chorvátska. Pôsobia na pozícií asistent učiteľa. Rozprávajú anglicky, francúzsky a čínsky.

 

V škôlke sú k dispozícií najnovšie didaktické pomôcky, pomôcky Montessori, dataprojektor, pracovné zošity

 

Predškolská príprava:

rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

rozvíjanie pisateľskej gramotnosti

rozvíjanie matematickej gramotnosti

Metóda dobrého štartu. Je určená deťom predškolského veku na zdokonalenie súhrnu analyzátorov - zrakového, sluchového a kinesteticko-pohbového, na zdokonalenie a vyhradenie lateralizácie, na zlepšenie priestorovej orientácie

Predškolská príprava: podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, vizualizácia písmen a číslic, Metóda dobrého štartu

Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti

Týždenný report: "Čo sme robili v škôlke"

Rodičia detí sú pravidelne (1x v týždni) informovaní v našich týždňových reportoch:" Čo sme robili v škôlke" o aktivitách, programe, edukačných činnostiach detí v škôlke.

Pravidelné konzultačné hodiny pre rodičov - minimálne 2x v školskom roku

Logopédia - individuálne sedenia - 1x v týždni

 

Materská škôlka - Pekná Cestička pracuje v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programomnapiste nam
kontakt
dokumenty