home

pravidelné aktivity


Predškolská príprava
 
Predškolskú prípravu vedie Mgr. Mariana Karvaiová
 
 
Ponúkame valitnú predškolskú prípravu podľa Štátneho vzdelávacieho programu - predprimárne vzdelávanie (európsky program).
 
V rámci predškolskej prípravy sa zameriavame na:
 
 • Rozvíjanie čitateľkej gramotnosti
 • Rozvíjanie pisateľskej gramotnosti
 • Rozvíjanie matematickej gramotnosti

 

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti dieťaťa v materskej škole

Sociokonštruktivistické nazeranie na rozvoj ranných štádií čitateľských a pisateľských spôsobilostí dieťaťa predškolského veku preniklo aj do Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie. V rámci komunikatívnych kompetencií sa od dieťaťa na konci predškolského obdobia očakáva, že prejaví ppredčitateľskú gramotnosť.

 

V materskej škole sa počiatočná čitateľská a pisateľská gramotnosť, t.j. predčitateľská gramotnosť dieťaťa rozvíja prostredníctvom:

 • prípravy na zvládanie procesov čítania a písani v základnej škole,
 • podpory objavného čítania a písania v sociálnej interakcii  komunikácii.

 

Deťom je vytvorené prostredie podporujúce čitateľskú a pisateľskú gramotnosť pomocou vizualizáci písmen a číslic v rámci navrhnutého prcovného zošita pre tento účel

 

Matematickú gramotnosť detí predškolského veku môžeme chápať ako "schopnosť dieťaťa uplatniť matematické predstavy a myslenie v komunikácii a aktívne ich využívať pri zvládaní životných situácií"

 

Predškolský vek je z pohľadu nadobúdania  skvalitňovania intelektového rozvoja dieťaťa významným obdobím z pohľadu efektivity chápania základných matematických pojmov a operácií. Napriek tejto skutočnosi je potrebné zohľadňovať úrovne vývinových zmien dieťaťa tak, aby relizované činnosti  a spôsoby ich "spracovania" korešpondovali s intelektovým rozvojom dieťaťa.

 

Našim cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú deti prirodzene rozvíjať a kde i uchovajú svoju zvedavosť, tvorivosť a radosť z poznávania. Prostredie vytvára podmienky pre rozvíjanie jedinečnej osobnosti každého dieťaťa prostredníctvom využívania netradičných viaczmyslových pomôcok a špecifických metód.

 

Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti

 

Metóda dobrého štartu
 
 • Je to metóda, ktorá sleduje rozvoj psychomotoriky u dieťaťa a prispieva k rozvoju reči
 • Je to metóda akusticko- opticko- motorická
 
Využitie:
 • Je určená deťom predškolského veku
 • osvedčila s aj u detí s odkladom školskej dochádzky
 • môže sa využiť vo vstupnej etape výučby čítania a písania v 1 ročníku ZŠ
 •  
Cieľom metódy je:
 • zdokonalenie súhry analyzátorov - zrakového, sluchového a kinesteticko-pohybového
 • zdokonaľovanie a vyhradenie latetralizácie
 • zlepšenie priestorovej orientácie
 
Nosným prvkom MDŠ je ľudová pesnička, pre každú lekciu iná.
Lekcií je 25. Náročnosť lekcií sa postupne zvyšuje. Rytmu, melódií a slovám piesne zodpovedajú pohybové, rečové a grafomotorické cvičenia.
 
Metódu vedie Mgr. Marianka Karvaiová. V školskom roku 2016/201 bude prebiehať v dopoludňajších hodináchv utorok 9,00h - 9,45h s Katkou
vo štvrtok 9.00h - 9.45h - s Mariankou
 
 
 
Anglický jazyk - výuka angličtiny so skúsenou lektorkou s 20 - ročnou praxou. Práca s materiálmi z Oxford University Press.

 
Spevácky krúžok Vyučovanie je založené na nácviku moderných detských piesní. Jazz, pop, traditional disco, country, rock, latino. Spev je sprevádzaný živou hudbou – sprievodom učiteľa na syntezátor (klavír), husle alebo hrou na mandolínu. Činnosť je doplnená hrou na detské hudobné nástroje.
Spevácky krúžok vedie pedagóg s niekoľkoročnou praxou v materských školách a LŠU. Zároveň je členom speváckeho zboru SND
 
 
 
Ranné tvorivé dielne - od 7.00h - 9.00h
 
Pravidelné konzultácie s rodičmi - individuálne konzultácie s triednými učiteľkami - 1x za štvrťrok (v prípade záujmu aj častejšie)

Plavecký krúžok - v spolupráci s plaveckou akadémiou - hotel Barónka - streda 8.00h -9.00h
 
Logopédia - individuálne sedenia, pravidelne každý piatokpočas celého školského roka.
 
Popoludňajšie aktivity - podľa záujmu detí:
 • mastičkár - bylinkár - pondelok 15.00 h - 16.00h
 • španielsky jazyk piatok - 15.00 - 16.00h
 • výtvarný krúžok - štvrtok 15.00h - 16.00h

 

 napiste nam
kontakt
dokumenty