home

Ako vyzerá deň u nás

7,00 –9,00      
Ranné tvorivé dielne,  hry podľa výberu detí
9,00-9,30    

ranný kruh - relaxačné a zdravotné cvičenia

9,30-10,00   

10,00-10,30

Desiata

Edukačné aktivity - deti sú rozdelené do troch tried, vzdelávanie prebieha podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu

10,30-11,00    

krúžky (spevácky, anglický jazyk - externí pedagógovia)
11,00-11,45   
pobyt vonku (vychádzky do okolia - vinohrady, les, prípadne terasa)
11,45-12,30 obed
12,30-14,30    
hygiena (umývanie zúbkov), čítanie roprávok, spánok
14,30-15,00
olovrant
15,00 - 18,00

 

pobyt vonku (na terase), záujmová činnosť - podľa záujmy popoľudňajšie krúžky - španielsky jazyk, výtvarný krúžok, anglický jazyk, krúžok bylinkár - mastičkár


 
V letných mesiacoch je väčšina činností na terase a v prírode na čerstvom vzduchu.

 

Náš denný program

 

Hry a hravé činnosti  - podľa voľby detí, navodené, priamo i nepriamo usmerňované, súčasťou môžu byť aj vopred naplánované edukačné činnosti

Pohybové a relaxačné cvičenia - uvoľňovacie a relaxačné cvičenia, "Chodník zdravia"

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, stolovanie - desiata

Edukačné aktivity - individuálne, skupinové, aktivity zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávanie

Pobyt vonku - aktivity na terase, vychádzka s edukačným zameraním, spontánne činnosti zamerané na pohyb

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, stolovanie - obed, stomato hygiena

Odpočinok - detská literatúra, hudobné chvíľky, rozhovory, čítanie rozprávok, uspávanky, u detí v staršej triede sa popoludňajší spánok skracuje,deti predškolského veku nespávajú

 napiste nam
kontakt
dokumenty